Languages


Each course is designed to improve all aspects of a student's level of language: listening, speaking, reading, writing, grammar and pronunciation. We offer classes at all levels from elementary to  advanced.

We offer innovative, flexible and cost effective foreign language programs and also specially-designed programme to meet the specific needs of the learner or the group, whether it is a company, organization, association or other kind of group.

We also offer PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC, IELTS and TOEFL preparation courses for English language, as well as preparation courses for numerous international exams of German language in accordance with the Goethe Institute.

We also offer preparation for all international levels for other foreign languages.

When it comes to learning to speak a new language or understanding the nuances of another culture, no one is better prepared to help you reach your goals than LOGOS Plus. Our courses feature an up-to-date curriculum based on years of teaching experience, plus authentic content delivered by well trained instructors as well as through multi-media course materials.

Presenting practical vocabulary and grammar in the context of real-life situations, we focus all speaking and learning on the target language. Instructors use a communicative approach based on listening and speaking, supplementing study with relevant reading and writing exercises, so students take on a new language the same way they did their first — with natural easiness.1Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam faucibus purus neque, in rhoncus ante accumsan nec. Nam ultrices ligula eu elementum placerat. Vivamus ultrices eu urna non pulvinar. Quisque vitae gravida sapien. Vestibulum purus metus,<

Read more at here

Computing


 

ECDL Старт е основен Европски стандард за работа на компјутери кој опфаќа пакет од: општи познавања за работа со датотека, обработка на текст, табеларни калкулации и користење на интернет.

ECDL - Компјутерски вештини за цел живот

Во склад со потребата вработените во Европската Унија да имаат единствено и препознатливо информатичко образование, во 1997 год е основана ECDL - Фондација на иницијатива на CEPIS - Council of Europian Professional Informatics Societies. ECDL - Европска Компјутерска Возачка Дозвола во 2003 год добива значајна подршка од Европската Комисија и постанува службен стандард во државните органи на Унијата и сите нејзини членки.

ECDL за кратко време е прифатен и надвор од ЕУ, така да денес се користи во 148 земји и на 36 светски јазици. Повеќе од 15 милиони луѓе моментално полагаат ECDL испит, а нашата земја, напоредно со настојувањата за да се приклучи на ЕУ го дефинира ECDL како своја ’’Стратегија за развој на информатичкото општество’’.

Со преку 15 милиони до сега лиценцирани, ECDL - Европска компјутерска возачка дозвола е најраспространет светски сертификат за користење на персонални компјутери. ECDL е неутрален во однос на оперативните системи и вендори а меѓународно познат како глобална појдовна точка во оваа област.

Што е ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) е вендорски и независен стандард со кој на ниво на ЕУ и целиот свет се дефинира единствена рамка на основни информатички знаења и вештини за крајните корисници на компјутерите. ECDL сертификатот потврдува дека сопственикот на сертификатот во потполност е компетентен за користење на персонални компјутери и основни програмски апликации во секојдневнате задачи на работа и дома.

Надвор од Европа сертификатот е признат како ICDL - International Computer Driving Licence.

ECDL наставниот план и програма опфаќа проверка на знаења за следната тематска целина (модули):

Основни модули Стандардни модули Напредени модули
Основи на компјутерот Презентации Обработка на текст напреднo ниво
Основи на интернетор Користење на база на податоци Табеларни калкулации напреднo ниво
Обработка на текст ИТ Безбедност Бази на податоци напреднo ниво
Табеларни калкулации Онлајн колаборација Презентации напреднo ниво
  Обработка на слика  
  Уредување на веб  
  Пројектно планирање  

Кандидатите кои сакаат да добијат диплома можат да се пријават за полагање на испит во било кој овластен ECDL тест центар во светот, да полагаат по редослед по кој сакаат и по положените испити добијатсертификат кој е признат во целиот свет.

Кому му е потребен ЕЦДЛ сертификатот?

Во ера на современо општество засновано на знаење и вештини, вклучен е и факторот за рамноправно учество на сите граѓани во економските и општествените текови.

Пазарот на трудот, е условен со зајакнување на конкуренцијата со примена на современи информатички и комуникациски технологии (ИКТ), од секој поединец бара:

  • Познавање на основните компјутерски апликации
  • Способност за изнаоѓање на информации на интернет и користење на електронски медиуми
  • Напредно знаење и вештини во областа ИКТ за ефикасно користење на бизнис апликациите врз основа на примена на ИКТ
  • Постојано усовршувасње и професионален развој

ECDL сертификатот е потребен на сите граѓани кои сакаат поефикасно да ги извршуваат секојдневните обврски, бараат вработување или сакаат напредок во кариерата во приватниот или јавниот сектор. Како таков наменет е за студенти, раководители и вработени во приватнот или јавнот сектор.

Добри примери од праксата покажуваат дека ECDL стандардот може да се користи како ефикасен критериум за дефинирање на потребното ниво на знаење и вештини за секое работно место кое подразбира користење на компјутер. ECDL стандардот се користи за утврдување на на постојното ниво на знаење на вработените и потребите за нивното понатамошно усовршување.

Со усвојување на ECDL како еталон на информатичката писменост на ниво на претпријатија обезбедува заштеда на време и ресурси при вработување на нови кадри.

Зошто ECDL?

ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм кој го креирале стручњаци од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на релевантни меѓународни инцтитуции.

Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува најраспространет стандард за информатичка писменост во светот.

ECDL сертифицираниот програм е:

  • Меѓународно признат
  • Заснован на примени на високи стандарди за квалитет
  • Достапни за различни ИКТ знаења
  • Ускладен со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок
  • Вендорски независен

 

Read more at here

Translation


TRANSLATION SERVICES IN ANY LANGUAGE:

1. Written translation (law, economy, медицина, European Union, telecommunication, energetics, arcutecture, mechanical engineering etc).

2. Consecutive interpreting (in meetings, workshops, promotions etc.) and simultaneous interpreting (on conferences, seminars, congreses etc).

3. Court translation (different types of law documents, business agreements, lawsuits, statuts, legislations, official documents, statements, excerpts from registers, birth and other certificates, diplomas etc.)

4. Translation of web pages

5. Translation of leaflets, declarations, stickers etc.

6. Editing and review of text

7. Final review and proofreading.

Read more at here